Meist

Compensa Vienna Insurance Group, ADB on Leedus registreeritud kindlustusfirma, mille filiaalid asuvad Lätis ja Eestis. Meie rekvisiidid leiate sellelt kodulehelt. Pakume oma tegevustes ka teenuseid, mida osutavad tütarettevõtted (esindajad): UAB Compensa Services, registrikood 302701871, Ukmergės g. 280, Vilnius, Leedu, ja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Compensa Services, registrikood 40103534334, Vienibas g. 87H, Riia, Läti.

Selleks, et korralikult täita kindlustuslepingutest ja kehtestatud õigusaktidest tulenevaid kohustusi, peame töötlema füüsiliste isikute isikuandmeid. Compensa on ametlikult registreeritud kui vastutav töötleja ning vastab sellele rollile esitatavatele juriidilistele nõuetele.

Oleme ametisse nimetanud andmekaitseametniku. Kui teil tekib küsimusi või muresid seoses enda isikuandmetega, võite tema poole pöörduda, kasutades järgmiseid e-posti aadresse:

Kuidas me isikuandmeid töötleme?

Vaatamata meie suhetele üksikisikutega, on Compensa jaoks äärmiselt oluline austada nende isikut, seal hulgas isikuandmeid. Oleme pühendunud andmekaitsele, turvalisusele ja konfidentsiaalsusele ning ühtlasi on need teemad meie ärieetika koodeksi põhiline osa. Selleks et tagada privaatsus meie üksikisikutega suhete kõigis aspektides, kujundasime standardid ja protseduurid, mida me regulaarselt kontrollime ja parendame.

Anname endast kõik, et tagada, et teie isikuandmeid:

 • töödeldakse kooskõlas seadusega, õiglaselt ja läbipaistvalt;
 • kogutakse täpsustatud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ning ei töödelda enam viisil, mis ei ole nende eesmärkidega kooskõlas;
 • valitakse adekvaatsuse ja relevantsuse alusel ning ühtlasi piiratakse selle põhjal, mis on vajalikud seoses nende töötlemise eesmärgiga;
 • värskendataks vajadusel ning, et need oleksid täpsed;
 • hoitakse vormis, mis lubaks teie identifitseerimist mitte kauem, kui on vajalik eesmärgil, milleks isikuandmeid üldse töödeldakse;
 • töödeldakse viisil, mis tagab nende korrapärase kaitse.

Milliseid isikuandmeid töötleme?

Isikuandmete all peetakse silmas mis tahes informatsiooni, mis seostub füüsilise isikuga, keda on võimalik identifitseerida otseselt või kaudselt, eelkõige viitega identifitseerijale, nagu näiteks nimi, isikukood, asukohaandmed, veebiidentifikaator, või ühele või rohkemale tegurile, mis on spetsiifilised selle füüsilise isiku füüsilisele, füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identiteedile.

Eesmärgiga sõlmida ja rakendada kindlustuslepinguid korrektselt, kogume ja töötleme tavaliselt üksikisikute isikuandmeid (nagu nimi, perekonnanimi, kontaktandmed) ja kindlustusobjektiga seotud isikuandmeid (nt vara, sõidukit puudutav informatsioon jne). Sõltuvalt olukorrast võime ühtlasi töödelda isikuandmeid, mis on vajalikud kokkuvõtteks ja (või) kindlustuslepingute rakendamiseks (nt individuaalsed iseloomulikud andmed – sõidukogemus, reisi sihtkohad ja ajavahemikud jne; finantsandmed – pangakonto number, võlakoorem jne). See ei ole Compensa töödeldavate isikuandmete lõplik nimekiri; füüsilise isiku andmete hulk sõltub nende suhetest meiega. Igal juhul ei kogu me üleliigseid isikuandmeid, mis oleks vastuolus meie andmete minimeerimise põhimõttega. Võite oma isikuandmete kohta saada teavet igal ajal, mida Compensa töötleb; detailide nägemiseks vt peatükk „Millised on teie õigused?“.

Millised on andmetöötluse eesmärgid ja õiguslikud alused?

Enamikel juhtudel töötleme isikuandmeid eesmärgiga sõlmida ja rakendada kindlustuslepinguid (sh kindlustuse riskihinnang, kindlustusobjekti tuvastamine ja hindamine, kindlustushüvitise arvutamine jne). Teie isikuandmete piiratud sisu (nt kindlustusajalugu) võib kasutada kindlustusriski hindamiseks ja tulevaste kindlustuslepingute sõlmimiseks.

Võime ühtlasi olla kohustatud töötlema teie isikuandmeid tulenevalt seaduslikest kohustustest (nt kindlustusvahendajate nimekirja haldamine jne).

Eraldi antud nõusoleku alusel võib Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal võtta Teiega täiendavalt ühendust e-posti, telefoni või SMS-i teel, et edastada teavet kindlustuspakkumuste, tarbijamängude, kampaaniate, tagasisideküsitluste, koostööpartnerite pakkumiste vm turunduslike teadaannete kohta. Sellisel juhul töödeldakse Teie isikuandmeid eesmärgiga, et Teieni jõuaksid parimad pakkumised. Teil on õigus igal ajal taganeda turunduslikel eesmärkidel saadetavast infot, keelduda reklaamist ja pakkumustest andes oma soovist teada e-posti aadressile otseturundus@compensa.ee.

Vahel võidakse inimeste isikuandmeid töödelda, kui see vajadus tuleb õigustatud huvist (nt teie valdustele sisenemise videovalve, mis tagab valduste ja töötajate turvalisuse). Sellistel juhtudel ei avalda me oma õigustatud huvi inimesele. Ent me ei töötle isikuandmeid siis, kui õiguslikud huvid ei kaalu üles inimeste huvisid või nende põhiõigusi ja -vabadusi.

Igal juhul töötleme isikuandmeid rangelt vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi (isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse nõuetekohaste meetmete kindlustamiseks.

Kuidas me kogume ja edastame isikuandmeid?

Tavaliselt kogume inimeste isikuandmeid neilt endilt. Ent mõnikord peame isikuandmeid koguma ka teistelt inimestelt, nt riigiregistritest, politseiametnikelt või teistelt riigiasutustelt või isikutelt. Igal juhul ei kogu me meelega üleliigselt isikuandmeid, mis ei ole vajalikud selleks, et saavutada selliste andmete töötlemise õiguslikke eesmärke. Veelgi enam, me teavitame inimesi nende isikuandmete kogumise kohta teistelt, välja arvatud juhul, kui neil on see teave juba olemas või on seaduslikke aluseid, mis keelavad sellise teabe jagamise.

Hoiame teie isikuandmeid turvaliselt ega edasta neid volitamata isikutele. Osa Compensa töödeldavatest isikuandmetest võidakse siiski edastada teistele inimestele või riigiasutustele tulenevalt Euroopa Liidu või kohalikest seadustest lähtuvatele kohustustele või selleks, et laitmatult täita lepingust tulenevaid kohustusi. Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele teie soovil või tulenevalt kokkulepitud lepingutingimustest (nt pankadele, liisingufirmadele jne).

Pakume tüüpilist (mitte lõplikku) subjektide nimekirja, kellele võidakse isikuandmeid edastada:

 • partneritega seotud nõuded, kahjuhindajad;
 • kindlustuse vahendajad;
 • edasikindlustusettevõtted;
 • IT-süsteemide haldamise teenusepakkujad;
 • võlgade kogumise firmad;
 • riigiasutused jne.

Kõikidel juhtudel edastame kolmandatele isikutele vaid nii vähe andmeid, kui see on vajalik selleks, et saavutada selliste andmeedastuste seaduslik eesmärk. Veelgi enam, kasutame üksnes neid allhanke partnereid, kes garanteerivad õigete tehniliste ja organisatoorsete meetmete rakendamise viisil, et teie isikuandmete töötlemine vastab seadusest tulenevatele nõuetele ja tagab teie õiguste kaitse. Ühtlasi kontrollime pidevalt oma allhanke partnereid seoses kooskõlaga isikuandmete kaitse nõuetes.

Kui kaua me säilitame isikuandmeid?

Teie isikuandmeid võidakse säilida eri dokumentidena või failidena nii paberil kui ka elektroonilises vormis. Õigusaktid võivad dikteerida erinevaid säilitamistingimusi. Compensa ei säilita isikuandmeid kauem, kui on vaja tulenevalt õigusaktidest või andmetöötluse eesmärkidest. Tavaliselt teie isikuandmeid sisaldav teave kustutatakse pärast erinevate võimalike nõuete tähtaja aegumist.

Isegi kui otsustate koostöö lõpetada, võime siiski säilitada teie isikuandmeid tulenevalt võimalikest tulevastest nõuetest. Veelgi enam, säilitame teie isikuandmeid selleks, et olla võimelised vastama teie küsimustele või jagama teile vajalikku teavet meie koostöö kohta. Ent me ei kasuta teie isikuandmeid mis tahes muul põhjusel, v.a loetletud eesmärkidel.

Millised on teie õigused?

Teie õigused on kajastatud isikuandmete kaitse üldmääruses ja kirjeldatud allpool. Pange tähele, et mõned neist õigustest ei ole absoluutsed ja Compensa ei pruugi tingimata ja tingimusteta rahuldada teie palvet neid rakendada.

Juurdepääsuõigus
Võite küsida kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte. Kui jah, võite küsida ligipääsu oma isikuandmetele ja teabele nende töötlemisel. 

Parandamise õigus
Võite paluda ebatäpsete isikuandmete parandamist, et isikuandmed oleksid terviklikud. 

Kustutamise õigus (õigus olla unustatud)
Võite paluda, et teie isikuandmed kustatataks viivitamatult. 

Õigus töötlemist piirata
Võite paluda enda isikuandmete töötlemist piirata kui kehtib üks alljärgnevast:

 • Seate isikuandmete täpsuse kahtluse alla - lubate meil teatud ajavahemiku vältel kontrollida isikuandmete täpsust;
 • töötlemine on ebaseaduslik ja te olete vastu isikuandmete kustutamisele ning soovite hoopis nende kasutust piirata;
 • Compensa ei vaja enam teie isikuandmeid, ent teie vajate neid õigusnõuete alustamiseks, läbiviimiseks või kaitsmiseks;
 • olete oma isikuandmete töötlemise vastu, kuid pooleli on uurimine kas meie õiguspärased alused on teie omadest ülimuslikud.

Andmete liigutamise õigus
Võite paluda endale saata oma isikuandmed struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ning masinloetavas vormingus ning võite need edastada (või palute meil seda teha) mõnele teisele vastutavale töötlejale. 

Vastuväidete esitamise / keeldumise õigus
Teil on õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest, mis põhineb Compensa õiguslikul huvil; ühtlasi keelduda isikuandmete töötlemisest otsestel turunduslikel eesmärkidel. 

Õigus mitte olla aluseks otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel
Võite paluda, et te ei oleks aluseks otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sh profileerimine, mis põhjustab õigusmõjusid, mis puudutavad teid või mõjutavad teid sarnaselt märkimisväärselt. 

Võite paluda oma õiguste üksikasjalikku selgitust andmekaitseametnikult (vt kontaktandmeid peatükis „Meist“) või leiate nende kirjelduse isikuandmete kaitse üldmäärusest. Kui soovite oma õigusi rakendada, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga.

Kord aastas pakume teavet teie isikuandmete töötlemise kohta tasuta. Kui avaldate soovi rohkem kui korra aastas või kui teie soov on alusetu, korduv või ebaproportsionaalne, võime küsida mõistlikku tasu, mis põhineb administratiivkuludel. Võime paluda teil oma identiteeti tõestada (nt identifitseerimisdokument). Võime ühtlasi paluda teil selgitada oma soovi, et teile antavat vastust kiirendada. Vastame teie palvele 30 päeva jooksul alates teie pöördumise kättesaamisest; see tähtaeg võib pikeneda, kui teie päring on keeruline või kui edastasite väga palju päringuid (sel juhul teavitame teid vastuse viibimisest).

Hindame teie tagasisidet ja palume teil edastada isikuandmete kaitse määrusega seonduvad mured meie andmekaitseametnikule (vt kontaktandmeid peatükis „Meist“). Ühtlasi võite oma päringu saate meie kontorisse (rekvisiidid leiate meie kodulehelt). Compensa kinnitab, et uurib täielikult kõiki intsidente seoses võimaliku mittekooskõlaga antud normi ja õigusaktidega ning võtab kasutusele kõik vajalikud riskivähendamise meetmed, et tagada teie isikuandmete maksimaalne kaitse. Kui meil ei õnnestu vaidlust lahendada, võite esitada oma kaebuse järelevalveasutusele:

 • Leedu: Riiklik andmekaitse inspektsioon, A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, L. Sapiegos g. 17, 10312, Vilnius, e-post ada@ada.lt; 
 • Läti:     Riiklik andmeinspektsioon, Blaumana iela 11/13-15, Riia, e-post info@dvi.gov.lv;
 • Eesti:   Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, Tallinn, e-post info@aki.ee.