Eritingimused

Erinevalt poliisil toodud omavastutusest on mobiiltelefonide, tahvelarvutite, arvutite ja muude nutiseadmete (näiteks nutikell, 3D prillid jne) omavastuse suuruseks minimaalselt 200 eurot iga kahjustunud seadme kohta, kuid mitte vähem kui põhiomavastutus, väljaarvatud juhul, kui seade saab kahjustada või hävib tulekahju (sh pikselöögist tekkinud voolukõikumise) tormikahju, torustiku lekke või loodusliku üleujutuse tagajärjel.

Esitatud andmed

Kindlustusleping on sõlmitud kindlustusvõtja ja/või temaga võrdsustatud isiku poolt esitatud teabe alusel. Kindlustusvõtja ja/või temaga võrdsustatud isik kinnitab, et tema poolt esitatud andmed on õiged ja tal on kindlustushuvi kindlustatud eseme kindlustamiseks. Kui lepinguga seotud andmed muutuvad, on kindlustusvõtjal kohustus teavitada kindlustusandjat muudatustest.

Kindlustustingimused

Kindlustuslepingu osaks on kindlustustingimused. Pakkumus ja selle alusel sõlmitud kindlustusleping on sõlmitud vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule ning Kodukindlustuse tingimustele 16.04.2018. Pakkumus kehtib 45 päeva alates selle väljastamisest. Kindlustuslepingu esimese osamakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et on lepingu tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja soovib nende alusel kindlustuslepingu sõlmida.

Välistused

Kindlustusandja on sätestanud Kodukindlustuse tingimustes 16.04.2018 välistavad asjaolud ning millisel puhul kindlustusandjal puudub kahju hüvitamise kohustus. Lisaks nimetatud tingimustes kirjeldatule ei hüvita Compensa kahju ega kulu, mille otsene või kaudne põhjus on infotehnoloogilise seadme, elektrotehnilise andme töötlusseadme, protsessorjuhitava seadme või masina  töötamast lakkamine, andmete muutmine, kustutamine või vargus, andmete ja/või tarkvara tahtlik kahjustamine, sh ebaseaduslikku juurdepääsu kasutades, arvutiviirus või andmete ja/või tarkvara mitteühilduvus või ülelaadimine.

Võlaõigusseaduse § 428 lõike 24 alusel kindlustusandja poolt kindlustusvõtjale esitatud VÕS § 428 lõikes 1 sätestatule KindlTS § 1032 lõikes 6 teabedokument asub siin

Lepingu kehtivus

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab kindlustuspoliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning lõpeb poliisile märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval. Kindlustusmakse mittetasumise korral kokkulepitud tähtaegadeks on kindlustusandjal õigus leping üles öelda vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule. Juhul kui kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakse esimest osamakset 14 päeva jooksul peale kokkulepitud kuupäeva, siis eeldatakse, et kindlustusandja on lepingust taganenud. Kui tasutud kindlustusmakse (sh osamakse) on väiksem kindlustuspoliisil märgitud tasumisele kuuluvast summast, siis loetakse, et kindlustusmakse ei ole tasutud. Käesolev kindlustuspoliis tõendab, et kindlustatud eseme suhtes on sõlmitud kodukindlustuse leping.

Lepingu lõpetamine

Kindlustuslepingu lõpetamine perioodi kestel toimub poolte kokkuleppel vastavalt  võlaõigusseaduses ja/või Kodukindlustuse tingimustes 16.04.2018 sätestatud korras. Kui kindlustusvõtja ei ole märkinud avaldusele kindlustuslepingu lõpetamise kuupäeva, lõpetatakse kindlustusleping avalduse kättetoimetamise kuupävast järgmisel päeval.  Juhul kui kindlustusvõtja on valinud automaatselt pikeneva lepingu, siis tuleb kindlustusandjale lepingu lõpetamise soovist teada anda vähemalt 45 päeva enne jooksva perioodi lõppu. Teavituse mittetegemisel pikeneb leping automaatselt järgnevaks perioodiks.

Kahjujuhtumist teavitamine

Kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik peab kindlustusjuhtumi toimumisel sellest teavitama kindlustusvõtjat esimesel võimalusel. Kahju teadet võib esitada telefonil +372 6 756 756 või e-posti teel aadressile kahjud@compensa.ee.

Vaidluste lahendamine

Käesolevale lepingule kohandatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel Kodukindlustuse tingimuste 16.04.2018 ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda vaidluste lahendamiseks maakohtu poole.

Kindlustusjärelvalve

Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja  peale kaebus Finantsinspektsioonile. Viimane ei lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi lepingulisi vaidlusi. 

Isikuandmete töötlemine

Tasudes käesoleva pakkumise alusel sõlmitava kindlustuspoliisi kindlustusmakse või kindlustusmakse esimese osamakse, kinnitab kindlustusvõtja järgmist: 1) Kindlustusvõtja on tutvunud ja nõustub ja nõustub Compensa Vienna Insurance Group, ADB privaatsuspoliitika www.compensa.ee/info/olulineteave/privaatsuspoliitika põhimõtetega; 2) Kindlustusvõtja on teadlik ja nõustub isikuandmete (ees- ja perekonnanimi, eposti aadress, telefoninumber, isikukood, kindlustatud vara ja muu käesoleva kindlustuspoliisi koostamiseks tarvilik info) töötlemise ja kasutamisega kindlustuslepingute riskide hindamiseks, ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ning tulevikus tehtavate kindlustuspakkumuste koostamiseks kogu kindlustuspoliisi kehtivuse aja vältel ja 24 kuud peale kindlustuspoliisi lõppemist; 3) Kindlustusvõtja on teadlik oma õigusest tutvuda kindlustusandja poolt töödeldavate isikuandmetega; 4) Kindlustusvõtja on teadlik oma õigusest võtta tagasi oma nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks võttes ühendust Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal klienditeenindusega telefonil +372 6756 756 või e-posti aadressil info@compensa.ee

Pea meeles

  • Kindlustuslepingut sõlmida sooviv isik kinnitab, et ta ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt. Kindlustusandja ei sõlmi kindlustuslepinguid ega tasu kindlustushüvitist niivõrd, kuivõrd sellise kindlustuskaitse pakkumise, nõude rahuldamise või hüvitise maksmise tõttu kohalduks kindlustusandjale mistahes sanktsioon, keeld või piirang ÜRO resolutsioonide alusel või mis tahes kaubanduslike või majanduslike sanktsioonide alusel või Euroopa Liidu või mõne selle liikmesriigi või Ameerika Ühendriikide seadusete alusel.