Ettevõtte varakahjust teavitamine


Juhtumist teataja

Kindlustusvõtja andmed

Juhtumi asjaolud

Hüvitistaotlus

Dokumentide lisamine

Lisage palun kõik olulised materjalid (dokumentide koopiad, fotod kahjudest jm). Dokumendid saate edastada ka hiljem kahjukäsitlejale või saata need eraldi kahjud@compensa.ee

Loetelu vajalikest dokumentidest:
*autojuhi seletuskiri
*veolepinguga seotud dokumendid nagu veotellimus, kauba saate/pakkelehed,
*tellimusega seotud kirjavahetus jms
*Teie vastu esitatud nõuded
*Teie poolt esitatud nõuded/reklamatsioonid kahju põhjustajale
*kahju suurust tõendavate dokumentide koopiad
*fotod kahjudest
*politsei/päästeameti tõend jms juhtumit puudutavad dokumendid

Käesoleva avalduse esitamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged ning vajadusel dokumentaalselt tõestatavad. Avalduse esitamisega antakse kindlustusandjale õigus enda isikuandmete töötlemiseks, tagasiside küsimiseks ja kolmandatelt isikutelt teabe saamiseks mahus, mis on vajalik kindlustuslepingu täitmise kohustuse või täitmise ulatuse kindlaks tegemiseks.
Salvestan ja kinnitan kahjuteate?