Reisikahjust teavitamine


Juhtumist teataja

Juhtumi asjaolud

Reisi periood

Kulu liik

Hüvitistaotlus

Dokumentide lisamine

Lisage palun kõik olulised materjalid (dokumentide koopiad, fotod kahjudest jm). Dokumendid saate edastada ka hiljem kahjukäsitlejale või saata need eraldi kahjud@compensa.ee.

Loetelu vajalikest dokumentidest:

Meditsiiniabi juhtum
*reisi toimumist tõendavad dokumendid - reisipiletid, majutuse või muud transpordi arved vms
reisimiseks kasutatud reisidokument pass, ID kaart
*raviasutuse/arsti poolt väljastatud dokumendid - diagnoosiga arstitõend, röntgenpildid, raviplaan jms
*kahju suurust tõendavad dokumendid - ravimite arved, transpordiarved, meditsiiniabi kahjujuhtumiga seotud majutusarve vms

Reisi ärajäämise juhtum
*reisi toimumist tõendavad dokumendid - reisipiletid, majutuse või muud transpordi arved, broneeringud vms
*reisimiseks kasutatud reisidokument - pass, ID-kaart
*reisteenusepakkujate kirjalik tõend selle kohta, kui palju reisi maksumusest kuulub tagastamisele reisikorraldaja ja/või transpordiettevõtte, majutusasutuse poolt

Haigestumise korral - arstitõend, haigusloo väljavõte
Süüteo korral politsei tõend
Kahju suurust tõendavad dokumendid - broneeringud, reisi piletite, transpordi- ja/või majutusarved vms

Reisi hilinemise juhtum
*reisi toimumist tõendavad dokumendid - reisipiletid, majutuse või muud transpordi arved, broneeringud vms
*reisimiseks kasutatud reisidokument - pass, ID-kaart
*transpordiettevõtte tõend reisi hilinemise põhjuse ja aja kohta
*liiklusõnnetusest põhjustatud hilinemise korral politsei sellekohane tõend
*kahju suurust tõendavad dokumendid - broneeringud, reisi piletite, transpordi- ja/või majutusarved vms

Pagasi kahjujuhtum
*reisi toimumist tõendavad dokumendid - reisipiletid, majutuse või muud transpordi arved, broneeringud vms
*reisimiseks kasutatud reisidokument - pass, ID-kaart
*tõend vedaja poolt maksutud hüvitise või hüvitise maksmisest keeldumise kohta
*pagasis varguse/kadumise korral vedaja poolt väljastatud akt, mis tõendab pagasi kaotsiminekut või vargust või politsei sellekohane tõend
*pagasi (sh kohvri) kahjustumise korral vedaja tõend selle kohta, et pagas sai kahjustada, lennutranspordi korral - pagasi talong, fotod rikutud pagasist ning kohvri parandamise maksumust tõendav dokument
*pagasi hilinemise korral vedaja tõend selle kohta, et pagas hilines rohkem kui 4 tundi, kõik esmatarbekaupade ostmist tõendavad dokumendid

Käesoleva avalduse esitamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged ning vajadusel dokumentaalselt tõestatavad. Avalduse esitamisega antakse kindlustusandjale õigus enda isikuandmete töötlemiseks, tagasiside küsimiseks ja kolmandatelt isikutelt teabe saamiseks mahus, mis on vajalik kindlustuslepingu täitmise kohustuse või täitmise ulatuse kindlaks tegemiseks.
Salvestan ja kinnitan kahjuteate?