Kaskokahjust teavitamine


Juhtumist teataja

Juhtumi asjaolud

Juhtumi toimumise koht

Hüvitistaotlus

Oma kindlustusandja saab kahju käsitleda juhul, kui õnnetus toimus Eestis, õnnetuses osalenud sõidukid on Eestis registreeritud,
õnnetuses ei saanud viga isikud, kahju suurus on kuni 10000 eurot, õnnetus on vormistatud nõuetekohaselt, osapoolte vahel puudub vaidlus kahju põhjustaja osas ning muud õnnetuse asjaolud on üheselt selged.

Käesoleva avalduse esitamisega kinnitan, et esitatud andmed on õiged ning vajadusel dokumentaalselt tõestatavad. Avalduse esitamisega antakse kindlustusandjale õigus enda isikuandmete töötlemiseks, tagasiside küsimiseks ja kolmandatelt isikutelt teabe saamiseks mahus, mis on vajalik kindlustuslepingu täitmise kohustuse või täitmise ulatuse kindlaks tegemiseks.
Salvestan ja kinnitan kahjuteate?