Esitatud andmed

Kindlustusleping on sõlmitud kindlustusvõtja ja/või temaga võrdsustatud isiku poolt esitatud teabe alusel. Kindlustusvõtja ja/või temaga võrdsustatud isik kinnitab, et tema poolt esitatud andmed on õiged ja tal on kindlustushuvi kindlustatud eseme kindlustamiseks.Vastavalt VÕS § 443 sätestatule kohustub kindlustusvõtja teavitama kindlustusandjat viivitamatult kindlustusriski suurenemisest ning vastavalt VÕS § 444 sätestatule mitte muutma pärast kindlustuslepingu sõlmimist kindlustatud eseme riski(näit. sõiduki kasutusala) ilma kindlustusandja sellekohase nõusolekuta.

Kindlustustingimused

Pakkumus ja selle alusel sõlmitud liikluskindlustuse leping on sõlmitud vastavalt võlaõigusseaduses ja liikluskindlustuse seaduses sätestatule. Liikluskindlustusjuhtumi toimumise korral osutatakse tasuta puksiirabi M1, N1, M1G, N1G kategooria sõidukitele, mille raames pukseeritakse sõiduk liiklusõnnetuse toimumispaigalt lähimasse hoiu- ja/või remondikohta. Teenuse tellimiseks tuleb helistada +372 6 756 756.

Välistused

Liikluskindlustuse välistavad asjaolud on sätestatud liikluskindlustuse seaduses.

Võlaõigusseaduse § 428 lõike 24 alusel kindlustusandja poolt kindlustusvõtjale esitatud VÕS § 428 lõikes 1 sätestatule KindlTS § 1032 lõikes 6 teabedokument asub siin

Lepingu kehtivus

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab kindlustuspoliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning lõpeb poliisile märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval. Kindlustusmakse mittetasumise korral kokkulepitud tähtaegadeks on kindlustusandjal õigus leping üles öelda vastavalt võlaõigusseaduses ja/või liikluskindlustuse seaduses sätestatud korras.

Lepingu lõpetamine

Kindlustuslepingu lõpetamine perioodi kestel toimub poolte kokkuleppel vastavalt  võlaõigusseaduses ja/või liikluskindlustuse seaduses sätestatud korras. Kui kindlustusvõtja ei ole märkinud avaldusele kindlustuslepingu lõpetamise kuupäeva, lõpetatakse kindlustusleping avalduse kättetoimetamise kuupäevast järgmisel päeval. Kui sõlmitakse automaatselt pikenev leping, pikeneb leping järgmiseks kindlustusperioodiks üksnes juhul, kui kindlustusvõtja ei väljenda hiljemalt kaks tööpäeva enne kindlustusperioodi lõppu teistsugust tahet või ei sõlmi lepingut teise kindlustusandjaga. Mitte teavitamisel pikeneb leping automaatselt järgnevaks perioodiks.

Kahjujuhtumist teavitamine

Kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik peab kindlustusjuhtumi toimumisel sellest teavitama kindlustusandjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui liikluskindlustuse seaduses sätestatud aja jooksul. Kahju teadet võib esitada telefonil +372 6 756 756 või e-posti aadressile kahjud@compensa.ee

Vaidluste lahendamine

Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kindlustusvõtjal õigus pöörduda Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures asuvasse liikluskindlustuse lepitusorgani poole. 

Kindlustusjärelevalve

Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, Tallinn 15030. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja peale kaebus Finantsinspektsioonile. Viimane ei lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi lepingulisi vaidlusi.

Isikuandmete töötlemine

Tasudes käesoleva pakkumise alusel sõlmitava kindlustuspoliisi kindlustusmakse või kindlustusmakse esimese osamakse, kinnitab kindlustusvõtja järgmist: 1) Kindlustusvõtja on tutvunud ja nõustub Compensa Vienna Insurance Group, ADB privaatsuspoliitika www.compensa.ee/info/olulineteave/ privaatsuspoliitika põhimõtetega; 2) kindlustusvõtja on teadlik ja nõustub isikuandmete (ees- ja perekonnanimi, eposti aadress, telefoninumber, isikukood, kindlustatud vara ja muu käesoleva kindlustuspoliisi koostamiseks tarvilik info) töötlemise ja kasutamisega kindlustuslepingute riskide hindamiseks, ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ning tulevikus tehtavate kindlustuspakkumuste koostamiseks kogu kindlustuspoliisi kehtivuse aja vältel ja 24 kuud peale kindlustuspoliisi lõppemist; 3) Kindlustusvõtja on teadlik oma õigusest tutvuda kindlustusandja poolt töödeldavate isikuandmetega; 4) Kindlustusvõtja on teadlik oma õigusest võtta tagasi oma nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks võttes ühendust Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal klienditeenindusega telefonil +372 6756 756 või e-posti aadressil info@compensa.ee. 

Pea meeles

  • Sõidukit ei tohi kasutada rendi-, takso-, kuller-, alarm-, turva-, sõidujagamis- või õppsõiduteenuse osutamiseks v.a kui kindlustuslepingus ei ole märgitud vastav kasutusala. Juhul kui sõidukit kasutatakse rendi-, takso-, kuller- või sõidujagamisteenuse osutamiseks ja poliisil puudub vastav kasutusala märge, siis on kindlustusandjal õigus nõuda kindlustusmakse tasumist vastavalt tegelikule kasutusalale või kindlustusleping üles öelda vastavalt VÕS § 446 sätestatule alates üks kuu pärast vastava teate edastamist.
  • Kindlustuslepingut sõlmida sooviv isik kinnitab, et ta ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt. Kindlustusandja ei sõlmi kindlustuslepinguid ega tasu kindlustushüvitist niivõrd, kuivõrd sellise kindlustuskaitse pakkumise, nõude rahuldamise või hüvitise maksmise tõttu kohalduks kindlustusandjale mistahes sanktsioon, keeld või piirang ÜRO resolutsioonide alusel või mis tahes kaubanduslike või majanduslike sanktsioonide alusel või Euroopa Liidu või mõne selle liikmesriigi või Ameerika Ühendriikide seadusete alusel.