Esitatud andmed

Kindlustusleping on sõlmitud kindlustusvõtja ja/või temaga võrdsustatud isiku poolt esitatud teabe alusel. Kindlustusvõtja ja/või temaga võrdsustatud isik kinnitab, et tema poolt esitatud andmed on õiged ja tal on kindlustushuvi kindlustatud eseme kindlustamiseks ning see vastab kindlustusandja poolt kehtestatud nõuetele ja tehnilisele seisukorrale. Kindlustusvõtja kinnitab, et ta ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt. Kindlustusandja ei sõlmi kindlustuslepinguid ega tasu kindlustushüvitist niivõrd, kuivõrd sellise kindlustuskaitse pakkumise, nõude rahuldamise või hüvitise maksmise tõttu kohalduks kindlustusandjale mistahes sanktsioon, keeld või piirang ÜRO resolutsioonide alusel või mis tahes kaubanduslike või majanduslike sanktsioonide alusel või Euroopa Liidu või mõne selle liikmesriigi või Ameerika Ühendriikide seaduste alusel. 

Kindlustustingimused

Pakkumus ja selle alusel sõlmitud kindlustusleping on sõlmitud vastavalt võlaõigusseaduses ja sõidukikindlustuse tingimustes nr 01.02.2019 sätestatule. Kindlustuslepingu esimese osamakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et on lepingu tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja soovib nende alusel kindlustuslepingut sõlmida. Valitud pakettide kindlustuskaitsete täpne kirjeldus on toodud sõidukikindlustuse tingimuste nr 01.02.2019 punktis 2. Valitud kaitsete hüvitispiirid ja kindlustussummad on toodud sõidukikindlustuse tingimuste nr 01.02.2019 punktis 6.

Välistused

Kindlustusandja on sätestanud sõidukikindlustuse tingimuste nr 01.02.2019 punktis 3 välistavad asjaolud ning millistel puhkudel kindlustusandjal puudub kahju hüvitamise kohustus.  Kindlustusandjal puudub sõidukikindlustuse korral hüvitamiskohustus kui kindlustuslepingu sõlminud isik või kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt.

Võlaõigusseaduse § 428 lõike 24 alusel kindlustusandja poolt kindlustusvõtjale esitatud VÕS § 428 lõikes 1 sätestatule KindlTS § 1032 lõikes 6 teabedokument asub siin

Lepingu kehtivus

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab kindlustuspoliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning lõpeb poliisile märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval. Kindlustusmakse mittetasumise korral kokkulepitud tähtaegadeks on kindlustusandjal õigus leping üles öelda vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule. Juhul kui kindlustusvõtja ei ole tasunud kindlustusmakse esimest osamakset 14 päeva jooksul peale kokkulepitud kuupäeva, siis eeldatakse, et kindlustusandja on lepingust taganenud. Kui tasutud kindlustusmakse (sh osamakse) on väiksem kindlustuspoliisil märgitud tasumisele kuuluvast summast, siis loetakse, et kindlustusmakse ei ole tasutud.

Lepingu lõpetamine

Kindlustuslepingu lõpetamine perioodi kestel toimub poolte kokkuleppel vastavalt  võlaõigusseaduses ja/või sõidukikindlustuse tingimustes nr 01.02.2019 sätestatud korras. Kui kindlustusvõtja ei ole märkinud avaldusele kindlustuslepingu lõpetamise kuupäeva, lõpetatakse kindlustusleping avalduse kättetoimetamise kuupäevast järgmisel päeval. Juhul kui kindlustusvõtja on valinud automaatselt pikeneva kindlustuslepingu, tuleb kindlustusandjat lepingu lõpetamise soovist teavitada vähemalt 45 päeva enne jooksva kindlustusperioodi lõppu. Mitte teavitamisel pikeneb leping automaatselt järgnevaks perioodiks.

Kahjujuhtumist teavitamine

Kindlustusvõtja või temaga võrdsustatud isik peab kindlustusjuhtumi toimumisel sellest teavitama kindlustusandjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui sõidukikindlustuse tingimustes nr01.02.2019 punktis 8.3.5 sätestatud viie tööpäeva jooksul. Kahju teadet võib esitada telefonil +372 6 756 756 või e-posti aadressile kahjud@compensa.ee

Vaidluste lahendamine

Käesolevale lepingule kohandatakse Eesti õigust. Kõik vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel sõidukikindlustuse tingimuste nr 01.02.2019 ja Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda vaidluste lahendamiseks maakohtu poole.

Kindlustusjärelvalve

Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Finantsinspektsioon asukohaga Sakala 4, 15030 Tallinn. Kindlustusvõtjal on õigus esitada kindlustusandja  peale kaebus Finantsinspektsioonile. Viimane ei lahenda kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelisi lepingulisi vaidlusi. 

Isikuandmete töötlemine

Tasudes käesoleva pakkumise alusel sõlmitava kindlustuspoliisi kindlustusmakse või kindlustusmakse esimese osamakse, kinnitab kindlustusvõtja järgmist: 1) Kindlustusvõtja on tutvunud ja nõustub Compensa Vienna Insurance Group, ADB privaatsuspoliitika www.compensa.ee/ee/info/olulineteave/privaatsuspoliitika põhimõtetega; 2) kindlustusvõtja on teadlik ja nõustub isikuandmete (ees- ja perekonnanimi, eposti aadress, telefoninumber, isikukood, kindlustatud vara ja muu käesoleva kindlustuspoliisi koostamiseks tarvilik info) töötlemise ja kasutamisega kindlustuslepingute riskide hindamiseks, ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ning tulevikus tehtavate kindlustuspakkumuste koostamiseks kogu kindlustuspoliisi kehtivuse aja vältel ja 24 kuud peale kindlustuspoliisi lõppemist; 3) Kindlustusvõtja on teadlik oma õigusest tutvuda kindlustusandja poolt töödeldavate isikuandmetega; 4) Kindlustusvõtja on teadlik oma õigusest võtta tagasi oma nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks võttes ühendust Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal klienditeenindusega telefonil +372 6756 756 või e-posti aadressil info@compensa.ee

Pea meeles

  • Kindlustusvõtja kinnitab, et kindlustatud esmele puuduvad kindlustusandjale mitte teada olevad vigastused. M1, N1, M1G ja N1G kategooria süidukitele kaasneb kõikide pakettidega tasuta autoabi. Sõidukile peab olema paigaldatud nõuetekohane alarmseade ja immobilaiser. 
  • Sõidukit ei tohi kasutada rendi-, takso-, kuller-, alarm-, turva-, sõidujagamis- või õppesõiduteenuse osutamiseks v.a kui kindlustuslepingus ei ole märgitud vastav kasutusala. Kui kindlustatud esemega toimub kahjujuhtum ning sõidukit kasutatakse rendi-, takso-, kuller- või sõidujagamisteenuse osutamiseks ja poliisil puudub vastav kasutusala märge, siis rakendatakse kolmekordset omavastutust.
  • Minikasko paketi korral hüvitatakse üksnes juhtumid, kus sõiduk hävines täielikult või läks kaotsi.
  • Liiklus Pluss paketi korral hüvitatakse kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine liikluskindlustuse seaduses sätestatud kindlustusjuhtumi tagajärje, mille käigus toimus kokkupõrge teise sõidukiga. 
  • Kindlustuslepingut sõlmida sooviv isik kinnitab, et ta ei ole rahvusvaheliste finantssanktsioonide subjekt. Kindlustusandja ei sõlmi kindlustuslepinguid ega tasu kindlustushüvitist niivõrd, kuivõrd sellise kindlustuskaitse pakkumise, nõude rahuldamise või hüvitise maksmise tõttu kohalduks kindlustusandjale mistahes sanktsioon, keeld või piirang ÜRO resolutsioonide alusel või mis tahes kaubanduslike või majanduslike sanktsioonide alusel või Euroopa Liidu või mõne selle liikmesriigi või Ameerika Ühendriikide seadusete alusel.