• AUTOABI

  Autoabi osutab esmast abi, kui ootamatu ja/või ettenägematu sündmuse tagajärjel ei ole sõiduki kasutamine või sõidu jätkamine võimalik. 

  Autoabi kindlustusjuhtumi raames teisaldatakse sõiduk kliendi asu(kodu)kohajärgsesse lähimasse hoiu ja/või remondikohta Baltikumi raames. Sealjuures hoolitsetakse, et sõidukis olnud kuni 5 reisijat jõuavad soovitud reisi siht- või alguspunkti. 

  Autoabi teenuse esmane abi on kasutajale täiesti tasuta. Isegi kütuse lõppemisel on vajalik kütuse kogus järgmise tanklani tasuta. Küll aga autoabi raames ei hüvitata purunenud sõiduki osi ja/või nende parandamist sh rehvide parandus. 

  Autoabi osutatakse üksnes juhul kui see on tellitud autoabi kontakttelefonilt + 372 6 756 756

   

  Ootamatu ja/või ettenägematu sündmus võib olla näiteks:

  • Auto satub liiklusõnnetusse või juhtub tehniline rike;
  • Toimub teel väljasõit või sõiduk jäi kinni liiva või lumme;
  • Kütus on ootamatult lõppenud;
  • Rehv on purunenud; 
  • Signalisatsioon tõrgub või sõiduk ei käivitu.
 • ASENDUSAUTO

  Asendusauto kasutamist võimaldatakse sõiduautode puhul juhul kui sõiduki kasutamine ei ole teeliikluses kindlustusjuhtumi tagajärjel lubatud või võimalik. 

  Asendusautosid väljastatakse suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu, Pärnu, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu, Saaremaa ja Hiiumaa Compensa koostööpartneri teeninduspunktis tavaolukorras tööpäevadel 8.30 - 18.00 vahemikus. Asendussõiduki väljastamisel lähtutakse põhimõttest, et pakutav asendussõiduk ei oleks enam kui üks klass madalam kui kliendi seni kasutatav sõiduk aga ei saa olla kõrgem klass kui Keskklassi automaat (ala Volkswagen Passat või sarnane). 

  Asendusauto väljastatakse alljärgnevatel tingimustel:

  • Ühe kindlustusperioodi jooksul saab asendusautot kasutada kuni 2 korda;
  • Asendusauto väljastatakse üksnes juhul kui sõiduki taastamine kestab enam kui 24 tundi;
  • Kindlustusobjekti täieliku hävimise korral võimaldatakse asendusautot kuni kindlustusandja hüvitamisotsuse tegemiseni;
  • Asendusautot ei võimaldata kindlustusobjekti varguse, ärandamise või röövimise juhtudel ning kui tekkinud kahju on alla omavastutuse;
  • Asendusauto väljastatakse mõistliku aja jooksul üle kindlustusandja määratud partneri poolt selleks ette nähtud kohas ja ajal; 
  • Kindlustusvõtja on kohustatud sõlmima asendusauto kasutamise lepingu asendusauto väljastajaga; 
  • Kindlustusandja nõudmisel tuleb asendusauto 24 tunni jooksul tagastada;
  • Kindlustuspoliisile on märgitud asendusauto erikokkulepe. 
 • UUSVÄÄRTUSKINDLUSTUS

  Hüvitatakse sõiduki esmamüügihind või samaväärse uue sõiduki müügihind hüvitamise otsuse tegemise hetkel, kui samal ajal on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • Sõiduki esmaregistreerimisest ei ole möödunud enam kui 1 aasta;
  • Sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud takso, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvafirma patrullsõidukina;
  • Kindlustuspoliisile on märgitud uusväärtuskindlustuse erikokkulepe;
  • Uusväärtuse tõendamiseks tuleb esitada kindlustusseltsile sõiduki ostumüügileping. 
 • LIISINGVÄÄRTUSE KINDLUSTUS

  Hüvitatakse sõiduki täishävingu korral sõiduki liisinglepingu jääkväärtus vahetult enne kindlustusjuhtumit kui samaaegselt on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • Sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud takso-, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvafirma patrullsõidukina;
  • Sõiduki esmasest registreerimisest ei ole möödunud üle 5 aasta;
  • Sõiduki liigingu jääkväärtus ei ole üle 50 000 euro;
  • Liisinglepingus märgitud sõiduki kokkuleppeline jääkväärtus ei ole suurem kui 25% kogu lepingu väärtusest; 
  • Kindlustuspoliisile on märgitud liisingväärtuse kindlustuse erikokkulepe. 
 • LIISINGMAKSE KINDLUSTUS

  Hüvitatakse kuni 6 kuu liisingumaksed (kuni 3000 eurot) juhul, kui on samaaegselt täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • Liisinguvõtjast sõiduki seaduslik valdaja on kindlustusjuhtumi tagajärjel ambulatoorsel või statsionaarsel ravil ning on olnud töövõimetu enam kui 14 päeva, sealjuures on kindlustushüvitis piiratud eelnimetatud tegeliku töövõimetusperioodiga;
  • Kindlustusjuhtum (sh liiklusõnnetus) on vormistatud seaduses ette nähtud korras ning tekkinud isikukahju on fikseeritud sündmuskohale kutsutud kiirabi poolt;
  • Poliisile on märgitud liisingumakse kindlustuse erikokkulepe. 
 • LAADIMISTÖÖD

  Hüvitatakse sõiduki laadimid- ja tõstetöödel kindlustusobjektile tekkinud ootamatud- ja ettenägematud kahjud.

 • REISIJATE ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS

  Kindlustusjuhtumiks on sõidukis viibinud reisijate püsiv töövõime kaotus või surm, mis on otseselt tingitud kindlustusjuhtumi tagajärjel saadud kehavigastus(t)est juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • Töövõimetus kestnud vähemalt 1 aasta;
  • Reisijale on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud ja määratud töövõime kaotus 30% või enam; 
  • Kindlustusandjale on esitatud pädeva ametiasutuse otsus püsiva töövõimetuse ja selle ulatuse kohta; 
  • Surmajuhtumi korral on kindlustusandjale esitatud arsti tõend surma põhjusel kohta ja pärimistunnistus hüvitise saamiseks. 
 • HAAGISE KINDLUSTUS

  Hüvitatakse Kasko paketi puhul liiklusõnnetuse, õnnetusjuhtumi ja vandalismi ning Superkasko paketi puhul koguriskikindlustuse kindlustusjuhtumite tagajärjel haagisele (O1 ja O2 kategooria) tekitatud kahju järgmisel tingimustel:

  • Haagis oli kindlustusjuhtumi toimumise hetkel haagitud kindlustusobjekti külge; 
  • Haakes olnud haagis vastas vedava sõiduki tootjatehase poolt kehtestatud nõuetele ja piirangutele ning oli tehniliselt korras;
  • Haagise kahju hüvitatakse haagise registreerimistunnistusel märgitud omanikule; 
  • Haagises oleva pagasi kahju hüvitatakse ainult juhul, kui kindlustuslepingu sõlmimisel on valitud pagasikindlustuse lisakaitse; 
  • Kindlustuspoliisile on märgitud haagisekindlustuse erikokkulepe.
 • PAGASIKINDLUSTUS

  Kasko paketi puhul hüvitatakse liiklusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, varguse ja vandalismi ning Superkasko paketi puhul hüvitatakse koguriskikindlustuse kindlustusjuhtumite tagajärjel sõidukis olnud sõiduki valdaja ja kaasreisijate isiklike esemete (pagasi) kahjustumise või hävimisega tekkinud kahju järgmistel tingimustel:

  • Sõiduki juurest lahkudes on pagas hoiustatud varjatult ning selleks ette nähtud lukustatud pagasiruumis ja/või kohas (nt kindlalaekas);
  • Pagasiks ei loeta raha, väärtpabereid, väärisesemeid, ehteid, dokumente (sh fotod, plaanid, joonised), elektroonilisi andmekandjaid, fotoseadmeid, audio- ja videoseadmeid, arvutit, mobiiltelefone ja -seadmeid ning tööriistu;
  • Haagises olnud pagas hüvitatakse üksnes haagisekindlustuse olemasolul, v-a haagises pagasi varguse või röövimise tõttu tekkinud kahju. 
 • TEHNILINE RIKE

  Hüvitatakse sõiduki mootori, mootori jahutussüsteemi, mootori juhtelektroonika; jõuülekande, jõuülekande jahutussüsteemi, jõuülekande juhtelektroonika või piduri- ja roolisüsteemi ootamatu ja ettenägematu rike kui korraga esinevad kõik järgmised tingimused:

  • Sõiduki esmaregistreerimisest ei ole kindustusjuhtumi hetkeks möödunud üle seitsme aasta; 
  • Sõiduki läbisõit tehnilise rikke hetkel ei ületa 150 000 km; 
  • Sõidukile on teostatud õigel ajal ja pädeva isiku poolt tehtud kõik korralised hooldustööd; 
  • Sõidukit ei ole kindlustusperioodi jooksul kasutatud takso-, operatiiv-, alarm-, kuller- või turvafirma patrullsõidukina; 
  • Kindlustusandja nõudmisel tuleb sõiduki tehnilist korrasolekut ja tõrgeteta töötamist tõendada vastava sõidukimargi esindaja- või kindlustusandja nimetatud remondiettevõtte ülevaatusaktiga.

  Kindlustusandja hüvitab tehnilise rikke põhjuse ja ulatuse tuvastamiseks vajaminevad kulud (nt sõiduki demonteerimine, diagnostika, eksperdiarvamus jne). Juhul, kui tegu ei ole rehnilise rikke kindlustusjuhtumiga ei hüvita kindlustusandja sõiduki kokkumonteerimise kulusid.