Autovedaja vastutuskindlustuse puhul kindlustatakse vedaja veolepingust tulenevat vastutust tema kliendi ees. Autovedaja vastutust reguleerib rahvusvaheliste vedude puhul CMR konventsioon ning siseriiklike vedude puhul Võlaõigusseadus (peatükk Veoleping).

Lisaks veolepingu objektiks oleva veose hävimisele, kahjustumisele ja kadumisele on kaetud veolepingust tulenevad nõuded, mis ei ole otseselt veosekahju. Näiteks:

  • Veoraha samas proportsioonis veose kahjuga
  • Veose hilinemisega kohale toimetamine
  • Veolepingu täitmisest tulenevad nõuded tollimaksude ja –lõivude hüvitamiseks

Kindlustus hüvitab ka kindlustusjuhtumi vältimiseks ja vähendamiseks tehtud kulutused ning õigusabikulud seoses kindlustatud isiku vastu esitatud nõude kaitsmisega.

 

Kindlustada on võimalik ka erinevate nõuete vastu, mis ei tulene veolepingust. Näiteks: 

  • Vastutus kolmanda isiku ees neile veolepingu täitmisest tekitatud varalise kahju hüvitamiseks, mis tekis veose vedamisel või laadimisel (standardkaitse)
  • nõuded tulenevalt üldavariist ehk General Average protseduurist (standardkaitse)
  • vastutus konteinerite osas (lisakaitse)
  • vastutus haagiste osas (lisakaitse)
  • kahju tekitamine raske hooletuse tõttu (lisakaitse)

Loe lähemalt miks ja kellele on mõeldud autovedaja vastutuskindlustus siit