Isikuandmed on igasugune info, mida teame oma kliendi kohta - kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed, samuti delikaatsed isikuandmed nagu andmed terviseseisundi kohta.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtume kindlustusandja üldtingimustest, mis on kõigi kindlustuslepingute lahutamatu osa. Rakendame igas oma tegevuses isikuandmete kaitse turvameetmeid, seega tagame kliendi isikuandmete täieliku salastatuse.

Kindlustuslepingut puudutava info edastamisel kliendile on väga olulised õiged kontaktandmed. Juhul, kui Teie kontaktandmed on viimase 12 kuu jooksul uuendamata, saate lepingute iga-aastaseid kokkuvõtteid ehk aastakirju näha ainult Compensa veebikontoris.

VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Volitatud töötlejad on meie koostööpartnerid, kes võivad meie volitusel töödelda kliendi isikuandmeid. Volitatud töötlejad kasutavad isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik meie ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmiseks.

Lisa: Volitatud töötlejate nimekiri pdf