Kellele?

Veosekindlustus on mõeldud neile, kes on veosest huvitatud isik veose kahjustumise, hävimise või kadumise puhul.

Sellisteks isikuteks võivad muuhulgas olla

  • veose ostja
  • veose müüja
  • veose ostu-müügi vahendaja
  • veose ostu-müügi finantseerija
  • veose omanik, kui ei ole tegemistmüügitehinguga nt veose näituse puhul
  • veose saaja
  • veose saatja

Veost saab kindlustada ka transpordiettevõte näiteks veose transpordi organiseerija (ekspedeerija), veose vedaja või muu veose transpordiprotsessis osalev isik (nt veose ladustaja). Sellisel juhul on soodustatud isikuks ikkagi veose omanik.

 

Miks?

Veosekindlustus kaitseb eelkõige kaubaomanike huve, st annab lisakindlustuse ka juhtudel, kui veose omanik ei saa transpordiettevõttelt hüvitist nõuda või kui transpordiettevõtte vastutus on piiratud.

Mõningad näited

Transpordiettevõtte vastutus on piiratud. Näiteks autovedaja vastutus on piiratud 8,33 SDR (ca 10 eurot) kahjustunud kauba brutokilogrammi kohta. Kui veetakse kaupu, mis on suhteliselt kerged ja kallid, siis vedaja poolt makstav hüvitis katab vaid murdosa tegelikust kahjust. Üks kilo elektroonikat (koos pakendiga) võib maksta tuhandeid eurosid, aga vedaja hüvitab vaid 10 eurot.

Transpordiettevõte vabaneb vastutusest, kui kahju on tekinud asjaoludel, mida vedaja ei võinud ette näha ja mille tagajärgi ta ei saanud ära hoida. Siin võib näitena tuua veose röövimise, aga samuti ka loodusõnnetuse nt torm, üleujutus vms.

Transpordiettevõtte vastutuskindlustus ei hüvita tavaliselt kahjusi, kui see on tekkinud raske hooletuse tulemusena, nt vedaja autojuhil on tuvastatud joove. Kuigi kaubaomaniku nõudeõigus transpordifirma vastu jääb, ei pruugi vedajal olla resursse või tahtmist hüvitist maksta.

Vähetähtis pole asjaolu, et veosekindlustuse puhul on kindlustusselts kaubaomaniku poolel. Transpordis on palju juhtumeid, mis ei ole must-valged ja vedaja vastutus on vaieldav. See tähendab, et kahju puhul on vedajal ja tema vastutuse kindlustanud kindlustusseltsil kauba omanikuga võrreldes tihti erinev arusaam kahju tekkimise põhjuste ja vastutuse ulatuse osas. Veosekindlustuse puhul aga maksab kindlustusselts kahju veose omanikule välja ja vaidleb ise transpordifirmaga.