Millega tuleb arvestada veose vastuvõtmisel kauba saatjalt?

 • veose saatja kohustuseks on, et veos peab olema pakitud ja veoks ette valmistatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida shihtkohta arvestades tavapäraseid ohte ja muid asjaolusid veo jooksul sh veoviisi, võimalikke ümberlaadimisi ja vaheladustamisi, marsruuti jne.
 • ELEA Üldtingimuste 2015 aasta versiooni (kehtivad alates 01.01.2017) kohaselt on veose peale- ja mahalaadimine vastavalt saatja ja saaja kohustus, aga veose paigutamine transpordivahendile ning kinnitamine on ekspedeerija kohustus. Rahvusvahelised ja siseriiklikud veolepinguid reguleerivad õigusaktid eeldavad aga enamasti, et veose laadimine ja paigaldamine sh kinnitamine transpordivahendile on veose saatja vastutusel. Selliseid erinevusi tuleb arvestada nii ekspedeerimis- kui veolepingute koostamisel ja mõistlik on poolte vastutus nende tegevuste osas eraldi sätestada.
 • veose saatedokumendid peavad olema koostatud nii, et oleks võimalikult täpselt aru saada kaubaühikute arv (nt kastide arv, aluste arv) ning nii bruto- kui netokaal. Vedaja kohuseks on kontrollida kaubakohtade õigsust ja veose ja selle pakendi välist seisukorda ning puuduste korral tegema saatelehele sellekohase märke. Kui saatja ei võimalda märkuste tegemist saatelehel, siis tuleb autojuhil sellest teavitada oma tööandjat ja mitte alustada vedu enne vastavate juhiste saamist.
 • Veo- ning ekspedeerimislepingus tuleb sätestada kõik veose turvaliseks kohalejõudmiseks oluline sh täpne sihtkoht ja kauba saaja andmed, vajalik transpordirežiim (nt vajalik temperatuur või niiskus)
 • Temperatuurirežiimiga veetava kauba vastuvõtmisel peab vedaja olema veendunud, et kaubaruum oleks puhas, kuiv ja lõhnadeta. Veose temperatuuri tuleb mõõta koos saatja esindajaga ja erinevuste puhul saatelehele märgituga, tuleb saatelehele teha sellekohane märge. Kaubaruumi temperatuuri mõõtvate ja salvestavate seadmete näidud tuleb salvestada ja säilitada vähemalt kuni nõuete esitamise tähtaegade lõpuni. Kuna valdavas osas ekspedeerimislepingutes võtab ekspedeerija endale vastutuse lepingulise vedajana, siis need nõuded laienevad ka ekspedeerijale, see omakorda tähendab, et ekspedeerija peab kindlasti kõik vastavad juhised oma alltöövõtjale edastama.

 

Millega tuleb arvestada veose üleandmisel kauba saajale?

 • Kauba saaja on kohustatud kauba vastuvõtmisel kontrollida kauba ja selle pakendi välist seisukorda. Kui tuvastatakse kauba puudujääk või kahjustused, siis tuleb need fikseerida, tehes vastava märke veose saatelehele või koostades eraldi akti puudujäägi või vigastuste fikseerimiseks. Kui kahju koheselt ei fikseerita, siis eeldatakse, et vedaja on kauba saatelehel märgitus koguses ja kahjustusteta üle andnud.
 • Kui kauba puudujääk või kahjustumine ei olnud silmnähtav (nt pealtnäha korras pakendis oli ikkagi purunenud kaup), siis tuleb vedajale sellest teada anda vastavalt veolepingust sätestatud tähtajale. Nii ELEA Üldtingimuste, CMR konventsiooni kui Võlaõigisseaduse kohaselt on selleks aega 7 päeva, samas kui merevedude puhul ainult 3 päeva ning õhuvedude puhul (Montreali konventsioon) tervelt 14 päeva.
 • Veose kahjustuste ilmnemisel tuleb tarvitusele võtta kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju edasist suurenemist
 • Esimesel võimalusel tuleb kahjust teada anda ka kindlustusandjale või kindlustuslepingus märgitud kahjukäsitluskontaktile ning järgida juhiseid, kui need antakse.
 • Ekspedeerijale võimalikust kahjujuhtumist teate tegemine, kahjuakti koostamine vms ei ole veel nõue. Nõue esitatakse pärast kahju suuruse selgumist koos nõuet ja selle suurust tõendavate dokumentidega. Nõude esitamise tähtaeg on reeglina üks aasta.
 • Kahju käsitlemiseks vajalik dokumentide loetelu (viide vastavale dokumendile)

 

Kahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid:

 • kahjuteade ja juhtumi lühikirjeldus;
 • kauba müügidokumendid s.o müügipakkumine, müügileping, kauba arve ja muud müügitehingut ja tarnetingimusi tõendavad dokumendid;
 • veolepinguga seotud dokumendid s.o veotellimus, veoleping, veoarve ja veoga seonduv kirjavahetus vedaja või ekspedeerijaga;
 • pakkelehed, veose üleandmise ja vastuvõtmise aktid;
 • nõude / teate koopia vedajale või ekspedeerijale (KahjuteadeNotice of loss);
 • autojuhi seletuskiri;
 • politseiõiend, tolliaktid;
 • kahjujuhtumiga seonduvaid kulutusi tõendavad dokumendid;
 • kahju suuruse arvestus ning kahjujuhtumiga seonduvaid kulutusi tõendavad dokumendid;
 • kõik muu konkreetset vedu ja kahjujuhtumit puudutav informatsioon.

Nimekiri ei ole lõplik, st osade juhtumite puhul ei pruugi olla kõiki dokumente ja osadel juhtudel võib olla vajalik esitada täiendavaid dokumente.

 

Kahjukäsitluskontakt

Tel: +372 675 6756 (24h)

E-post: kahjud@compensa.ee