Millega tuleb arvestada veose vastuvõtmisel kauba saatjalt?

 • veose saatja kohustuseks on, et veos peab olema pakitud ja veoks ette valmistatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida shihtkohta arvestades tavapäraseid ohte ja muid asjaolusid veo jooksul sh veoviisi, võimalikke ümberlaadimisi ja vaheladustamisi, marsruuti jne.
 • rahvusvahelised ja siseriiklikud õigusaktid eeldavad enamasti, et veose laadimine ja paigaldamine sh kinnitamine transpordivahendile on veose saatja vastutusel. Tavapraktika on tihti see, et veose kinnitamise teostab vedaja. Kui vedaja saab juhiseid kauba saatjalt kinnitamise viisi osas, mis erineb vedaja professionaalsest kogemusest, tuleks kindlasti veose saatelehele teha vastav märkus
 • veose saatedokumendid peavad olema koostatud nii, et oleks võimalikult täpselt aru saada kaubaühikute arv (nt kastide arv, aluste arv) ning nii bruto- kui netokaal. Vedaja kohuseks on kontrollida kaubakohtade õigsust ja veose ja selle pakendi välist seisukorda ning puuduste korral tegema saatelehele sellekohase märke. Kui saatja ei võimalda märkuste tegemist saatelehel, siis tuleb autojuhil sellest teavitada oma tööandjat ja mitte alustada vedu enne vastavate juhiste saamist.
 • Veolepingus tuleb sätestada kõik veose turvaliseks kohalejõudmiseks oluline sh täpne sihtkoht ja kauba saaja andmed, vajalik transpordirežiim (nt vajalik temperatuur või niiskus)
 • Temperatuurirežiimiga veetava kauba vastuvõtmisel peab vedaja olema veendunud, et kaubaruum oleks puhas, kuiv ja lõhnadeta. Veose temperatuuri tuleb mõõta koos saatja esindajaga ja erinevuste puhul saatelehele märgituga, tuleb saatelehele teha sellekohane märge. Kaubaruumi temperatuuri mõõtvate ja salvestavate seadmete näidud tuleb salvestada ja säilitada vähemalt kuni nõuete esitamise tähtaegade lõpuni.

 

Millega tuleb arvestada veose üleandmisel kauba saajale?

 • Kauba saaja on kohustatud kauba vastuvõtmisel kontrollima kauba ja selle pakendi välist seisukorda. Kui tuvastatakse kauba puudujääk või kahjustused, siis tuleb need fikseerida, tehes vastava märke veose saatelehele ning koostades eraldi akti puudujäägi või vigastuste fikseerimiseks. Kui kahju koheselt ei fikseerita, siis eeldatakse, et vedaja on kauba saatelehel märgitus koguses kahjustusteta üle andnud.
 • Kui kauba puudujääk või kahjustumine ei olnud silmnähtav (nt pealtnäha korras pakendis oli ikkagi purunenud kaup), siis tuleb vedajale sellest teada anda vastavalt veolepingust sätestatud tähtajale. Nii CMR konventsiooni kui Võlaõigisseaduse kohaselt on selleks aega 7 päeva.
 • Veose kahjustuste ilmnemisel tuleb tarvitusele võtta kõik mõistlikud meetmed, et vältida kahju edasist suurenemist
 • Esimesel võimalusel tuleb kahjust teada anda ka kindlustusandjale või kindlustuslepingus märgitud kahjukäsitluskontaktile ning järgida juhiseid, kui need antakse.
 • Vedajale võimalikust kahjujuhtumist teate tegemine, kahjuakti koostamine vms ei ole veel nõue. Nõue esitatakse pärast kahju suuruse selgumist koos nõuet ja selle suurust tõendavate dokumentidega. Nõude esitamise tähtaeg on reeglina üks aasta.
 • Kahju käsitlemiseks vajalik dokumentide loetelu (viide vastavale dokumendile)

 

Kahju käsitlemiseks vajalikud dokumendid:

 • kahjuteade ja juhtumi lühikirjeldus;
 • kauba müügidokumendid s.o müügipakkumine, müügileping, kauba arve ja muud müügitehingut ja tarnetingimusi tõendavad dokumendid;
 • veolepinguga seotud dokumendid s.o veotellimus, veoleping, veoarve ja veoga seonduv kirjavahetus vedaja või ekspedeerijaga;
 • pakkelehed, veose üleandmise ja vastuvõtmise aktid;
 • nõude / teate koopia vedajale või ekspedeerijale (KahjuteadeNotice of loss);
 • autojuhi seletuskiri;
 • politseiõiend, tolliaktid;
 • kahjujuhtumiga seonduvaid kulutusi tõendavad dokumendid;
 • kahju suuruse arvestus ning kahjujuhtumiga seonduvaid kulutusi tõendavad dokumendid;
 • kõik muu konkreetset vedu ja kahjujuhtumit puudutav informatsioon.

Nimekiri ei ole lõplik, st osade juhtumite puhul ei pruugi olla kõiki dokumente ja osadel juhtudel võib olla vajalik esitada täiendavaid dokumente.

 

Kahjukäsitluskontakt

Tel: +372 675 6756 (24h)

E-post: kahjud@compensa.ee